שאלות-תשובות

כיצד נקבעת מדיניות ההשקעה?
בפגישה מבררים איתך את מצבך הפיננסי, את גישתך להשקעות, את מטרת ההשקעה, את אופק ההשקעה מבחינת הזמן המשוער שבו הכסף יהיה חופשי להשקעות ואת רמת הסיכון שמתאימה לך, קובעים יחד איתך את המדיניות הכוללת של תיק ההשקעות המתאימה לכל המרכיבים האלה.

כיצד מתחילים פעילות באטרקטיב?
אחרי פגישה עם נציג אטרקטיב, נחתם הסכם בינך לבין אטרקטיב הקובע את תנאי ההתקשרות, את מדיניות הההשקעה ותנאים אחרים הנדרשים לפי החוק. כדי להתחיל בניהול התיק, עליך לבצע את הפעולות הבאות: לפתוח חשבון בבנק שמיועד לפעילות זו בלבד, להעביר אליו מזומו או ניירות ערך, לחתום על טופס יפוי כוח של הבנק שמיידע את הבנק . ומאותו רגע, אטרקטיב יכולה לנהל את תיק ההשקעות שלך.

מהו המושג תשואה לפדיון?
תשואה שנתית לפדיון שבה נסחרת איגרת חוב מציגה את הרווח השנתי העתידי שיהיה למשקיע שיחזיק את האיגרת מיום קנייתה ועד למועד הפדיון הסופי שלה. חישוב התשואה לוקח בחשבון את כל התשלומים העתידיים להתקבל מהאג"ח ואת המחיר בו היא נסחרת במועד הקניה. באיגרות חוב צמודות מדד יש להוסיף לתשואה את שיעור עלית המדד ממועד הקניה ועד למועד הפדיון. חשוב להדגיש כי משקיע אשר מוכר את האג"ח לפני מועד הפדיון הסופי יכול לרשום לעצמו תשואה גבוהה יותר או נמוכה יותר מהתשואה לפדיון במועד קנית האיגרת.

מהן מניות ארביטראז'?
ישנם מצבים בהן במניות דואליות, שנסחרות ב-2 בורסות שונות בעולם, נוצרים הפרשים בין שערי המניות בבורסה בחו"ל לעומת שערי המניה בבורסה המקומית, בעיקר בשל היצע וביקוש שונה.

כאשר משקיעים מזהים הפרש זה, הם מבצעים פעולה לניצול הפרשי המחירים לשם הפקת רווחים.

יש לי תיק השקעות בחברה אחרת איך אני עובר אליכם?
המעבר הוא פשוט. אתה מבטל את יפוי הכוח שנתת למנהל ההשקעות הקודם שלך ומעניק במקומו יפוי כוח לחברת אטרקטיב באותו חשבון, באמצעות סניף הבנק שלך. המעבר יעשה לאחר חתימה על הסכם ניהול תיקים חדש עם אטרקטיב, שבו התיק יותאם לאופי וצרכים שתבקש בהסכם.

מהו מח"מ?
המח"מ הינו משך חיים ממוצע של האיגרת המחושב על ידי שקלול כל התשלומים שהאיגרת נותנת במשך חייה. כך למשל, איגרת חוב המונפקת ל-10 שנים, מחלקת קופונים (ריבית) ונפרעת לשיעורין במשך שנות חייה, הינה בעלת מח"מ הנמוך משמעותית מ-10 שנים. ככל שמח"מ האיגרת גדול יותר כך רמת המינוף/סיכון גדולה יותר.

כמה סוגים של איגרות חוב יש בשוק?
בשוק ההון נסחרת איגרות חוב רבות הנחלקות סוגים שונים. ישנם אג"ח ממשלתיות וכן אג"ח קונצרניות, כלומר אג"ח שהונפקו על ידי חברות. כמובן, שאג"ח ממשלתיות נחשבות לבטוחות יותר ועל כן התשואה שהמשקיעים ידרשו מהממשלה תהיה פחותה מהתשואה הנדרשת מחברות המגייסות חוב.
האג"ח הממשלתיות הנסחרות בשוק הינן מסוג:
שחר- איגרת חוב בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
גילון- איגרת חוב בריבית משתנה, שאינה צמודה למדד

המחירים לצרכן. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות מק"מ העומדות 3-12 חודשים לפני פדיונן הסופי

גליל- איגרת חוב הצמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית.
גלבוע- איגרת חוב הצמודה לדולר.
האג"ח הקונצרניות מחולקות לדרגות סיכון שונות וטווחים שונים לפדיון. ישנן חברות מידרוג, כדוגמת מעלות בארץ, המדרגות את איגרות החוב המונפקות על ידי החברות. הקריטריונים לדירוג הינם: יציבות החברות, נתונים מאזניים כגון: יחסים פיננסיים, נזילות ותזרימי מזומנים, הבטחונות שנותנת החברה המנפיקה וכן תחום הפעילות בו היא עוסקת.

סוג נוסף של איגרות חוב, שנחשב ליותר מסוכן וספקולטיבי, זה האיגרת חוב להמרה. שמאפשרת להמיראת האיגרת למניה של החברה.

מה היתרונות בעבודה עם אטרקטיב?
חברת אטרקטיב מעניקה ללקוחותיה שרותי ניהול השקעות מגוונים, שמאפשרים ללקוח לנצל את מגוון אפשרויות ההשקעה ששוק ההון המקומי והגלובלי מאפשרים. ככל שהשוק מתפתח נוצרים הזדמנויות השקעה חדשות שדורשים הבנה מעמיקה של השוק הגלובלי המתפתח.
אטרקטיב מעניקה ללקוחותיה מנהל מקצועי אישי מנוסה שמכיר את מגוון ההשקעות הפשוטות והמתוחכמות האפשריות ומתאים אותן לאופי הלקוח וצרכיו. תיק ההשקעות באטרקטיב הוא דינמי ומעודכן ומשתמש בכלים פיננסיים מתקדמים.

מנהל ההשקעות מעניק בנוסף לניהול המקצועי, ליווי צמוד שנותן ללקוח מידע שוטף על תיק ההשקעות, כך שהלקוח מעודכן לגבי מרכיבי התיק וסוגי ההשקעה שבו.

מהו המס המוטל על ניירות ערך זרים?
עד שנת 2004 שיעורי הס על הכנסות מניירות ערך זרים לתושבי ישראל היה בשיעור של 35%.

בשנים האחרונות הורד שיעור המס על ניירות אלו, וכיום הוא דומה לזה של ניירות ערך ישראלים, ונעמד על רמה של 20%.