מילון מונחים

אג"ח: תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בתנאים שנקבעים מראש ובמועדי פירעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים. לעיתים חוב מובטח על ידי שיעבוד נכסי החברה.
אג"ח זבל: איגרת חוב אשר התשלומים על הריבית והקרן על ידי החברה המנפיקה אותם הינם בעלי רמת רמת ודאות נמוכה ולפיכך התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים בה הינה גבוהה מאוד.

אג"ח להמרה: איגרת חוב המבטיחה למחזיק בה תשלומי ריבית וקרן ובנוסף ניתנת להמרה במניות של החברה המנפיקה. במועד ההנפקה של האיגרת נקבעים יחס ומועדי המרה.

אג"ח ממשלתית: איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל באמצעות מכרזים. איגרות חוב ממשלתיות נבדלות זו מזו בסוג הריבית המשולמת, באופן ההצמדה ובאורך חיי האיגרת. איגרות חוב אלו הם בעלי רמת הסיכון הנמוכה ביותר.

אג"ח קונצרנית: איגרת חוב המונפקת על ידי פירמות ומהווה כלי לגיוס כספים מציבור המשקיעים. רמות הסיכון של האיגרת נקבעת על ידי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.

אופציה: חוזה הנערך בין קונה לכותב (מוכר). האופציה מעניקה לקונה את הזכות לרכוש או למכור נכס מסוים. מחיר הקניה או המכירה מוסכם מראש ומתבצע עד תאריך מסוים או בתאריך מסוים שהוסכם בחוזה.

אופציות מעו"ף: אופציות אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א, ונכס הבסיס שלהן הוא מדד המעוף (מדד 25 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר).

ארביטראז': מכירת נכס תוך ניצול הפרשי שער זמניים בין לפחות שני שווקים שונים לשם הפקת רווחים.

ביתא: מקדם תשואה.מודד סטטיסטי אשר מצביע על הרגישות היחסית של מניה או תיק מניות ביחס לשוק.

גילון: איגרת חוב ממשלתית לא צמודה, המונפקת לתקופה של עד עשר שנים. הריבית משולמת אחת לחצי שנה ונקבעת על פי ממוצע משוקלל של תשואות מק"מים לפדיון (בטווח שלושה עד שנים עשר חודשים).

גלבוע: איגרת חוב ממשלתית צמודה המונפקת לתקופה של עד חמש שנים.. הקרן והריבית צמודות לשער היציג של הדולר. הריבית המשולמת נקבעת על פי שער ריבית הליבור לפקדונות דולריים לתקופה של עד שישה חודשים.

גליל: איגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופות של בע עד עשרים שנים. הריבית והקרן צמודות למדד. הריבית קבועה ומשולמת אחד לשנה.

דיבידנד: חלוקת רווחים לבעלי המניות בחברה על פי שיעור האחזקה היחסי שלהם מסך כל מניות החברה.

דירוג מעלות: סולם לדירוג רמת הסיכון של אג"ח המתבצע על ידי חברת מעלות. רמת הסיכון נקבעת על פי יכולת פירעון החוב של החברה המנפיקה.

הון נפרע: הון המניות של החברה המוחזק בפועל על ידי ציבור המשקיעים.

הון מונפק: הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.

הנפקה: פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות-ערך.דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס הון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחייבויותיה (אג"ח) ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה יש עליה בהנפקות.

הנפקת זכויות: שיטה לגיוס כספים בדרך שלא תדלל את החזקות בעלי המניות הקיימים. על פי השיטה, מציעה החברה לבעלי מניותיה לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. הטבה זו הינה בעלת ערך כספי, כך שבמידה ובעל המניות בוחר שלא לרכוש כמות נוספת של מניות, באפשרותו למכור הטבה זו.

הצעת רכש: הצעה הניתנת לבעלי המניות של החברה לרכוש מהם את מניותיהם או חלק מהם במחיר מסוים.

הרשות לניירות ערך: מוסד הפועל מטעם מדינת ישראל והוקם על פי חוק ניירות ערך 1968. מוסד זה מפקח על פעילות הבורסה לניירות ערך בת"א, בנושאים כגון מתן אישור לתשקיפים, פיקוח על ענף קרנות הנאמנות , ופיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים.

חבר בורסה: גוף אשר מקבל היתר לבצע פעולות קניה ומכירה אשר התקבלו מפקודות של משקיעים, במחשבי המסח של הבורסה לניירות ערך.

חתם: גוף אשר מסייע לחברה להנפיק את מניותיה בשוק הראשוני, ולגייס על ידי כך הון מהציבור. החתם מתחייב בפני החברה לרכוש את ניירות הערך שהוצעו למכירה ולא נקנו על ידי הציבור במחיר ובמועד המצוין בתשקיף ההנפקה. גוף זה אחראי על ניהול ההנפקה והפצת המניות. החתם מקבל מהחברה המנפיקה עמלה תמורת ביצוע חובותיו אלו.

יום הקום: נקרא גם היום הקובע. היום האחרון בו נסחרת המניה עם הזכות לקבלת הטבה מסויימת כגון דבידנד או קבלת מניות הטבה.

יום האקס: יום המסחר הראשון שלאחר יום הקום. יום זה הוא היום הראשון בו נסחר נייר הערך ללא הזכות לקבלת הטבה שהוכרזה על ידי החברה כגון חלוקת הדבידנד.

ייסוף: עלית ערכו של מטבע לעומת מטבע של מדינה אחרת. לדוגמא התחזקות של השקל לעומת הדולר. מצב זה הוא היפוכו של הפיחות.

כתב אופציה: אופציות המונפקות על ידי פירמות. האופציה מקנה לרוכש אותן את הזכות לקנות את המניה בשער הקבוע באופציה ועד תאריך מסוים. מימוש של זכות זו מחייב את הפירמות להנפיק לבעל האופציה מניות חדשות כך שמספר המניות של הפירמה גדל.

ליבור: שיעור הריבית שבנקים מדרגה ראשונה בלונדון משלמים האחד לשני בעבור היורו-דולר. שיעור ריבית זה משמש בצורה רחבה כדי לקבוע את התנאים עבור הלוואות שבהם שיעור הריבית נייד.

מדד האנג סנג: מדד משוקלל של 33 שערי המניות המובילות הנסחרות בבורסת הונג-קונג.

מדד הבנקים: המדד כולל את 5 מניות הבנקים בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. מדד זה נשלט באופן מוחלט על ידי שני הבנקים הגדולים- הפועלים ולאומי, אשר מהווים למעלה מ- 70% מהמדד. המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד ג'נסן: מדד המדרג תיקי השקעות על פי הפרש התשואה בין תיק ההשקעות ובין התשואה שהתיק היה אמור להשיג על פי הסיכון של התיק ותשואת השוק.

מדד דאו-ג'ונס: מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות הגדולות והמובילות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק.

מדד הדקס: מדד משוקלל של 30 שערי המניות של החברות המובילות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בפרנקפורט.

מדד המעוף: מדד משוקלל של 25 שערי המניות של החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש אפריל ובחודש יולי.

מדד הניקיי: מדד של 225 שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בטוקיו.

מדד יתר 120: המדד כולל את 120 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן כלולות במדד ת"א 100. החל להיסחר בחודש אפריל 2007. המדד מתעדכן פעמיים בשנה. בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד יתר 30: מדד הכולל את 30 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן נמנות על מניות מדד ת"א 100.. החל להיסחר בתחילת2005. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד נדל"ן 15: המדד כולל את 15 מניות הנדל"ן בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד סטנדרט אנד פור'ס: ׂ(P&S) מדד משוכלל של כל 500 המניות הנסחרות בורסת ניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללת 425 מניות של חברות בענף התעשיה ו-75 מניות של חברות בענף התחבורה.

מדד פיננסים 15: המדד כולל את 15 מניות חברות הפיננסים בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה.המדד מורכב ברובו מבנקים וחברות ביטוח. המדד מתעדכן פעמיים בשנה. בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד ת"א 100: מדד המשקלל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בת"א. המדד מתעדכן פעמיים בשנה, בחודש ינואר ובחודש יולי.

מדד ת"א 75: המדד כולל את 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, אשר אינן נמנות על מניות מדד ת"א 25. החל להיסחר בשנת 1999. המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודש אפריל ובחודש יולי.

מדד תל-טק 15: המדד כולל את 15 המניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה. המדד מתעדכן פעמיים בשנה בחודש ינואר ובחודש יולי.

מכפיל הון: היחס בין שווי השוק של החברה לבין ההון העצמי שלה.

מכפיל רווח: שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה או מחיר המניה חלקי הרווח למניה. משמעות המכפיל הינו תוך כמה שנים יצטבר הרווח הנקי למחיר הכולל של מניות החברה, או תוך כמה שנים יחזיר רוכש המניה את השקעתו בקצב הצמיחה הקבוע של המכפיל. המכפיל משמש ככלי חשוב בהערכת שוי חברות ובהשוואת רמות מחירים של מניות.

מכרז אחיד: מכרז להנפקת ניירות ערך במחיר אחיד ושווה לכל המציעים, גם אם הוצעו מחירים גבוהים יותר. מכרז בלתי מפלה.

מכרז מפלה: מכרז להנפקת ניירות ערך, בו משתתפי המכרז מקבלים את המחיר בשער שהציעו. אין בהכרח שכל מגיש יקבל ניירות, קיים מדרג בו בעלי ההצעות הגבוהות ביותר מקבלים מקבלים ראשונים את הכמות שביקשו ובעלי ההצעות הנמוכות יותר מקבלים את מה שנשאר או שלא מקבלים כלל.

מכירה בחסר (שורט): מכירה של נייר ערך או נכס כלשהו שבזמן המכירה אינו נמצא בידי המוכר. המוכר מקבל את נייר הערך כהלוואה ומתחייב לקנות אותו בשוק בו הוא נסחר במועד מאוחר יותר. פעולה זו מתבצעת על ידי משקיע המאמין כי מחיר נייר הערך ירד והרווח הנובע ממכירתו בשער גבוה וקניתו בשער נמוך.

מניה: תעודה המציגה אחוזי בעלות והשתתפות בחברה. תעודה זו מעניקה למחזיק בה זכות לקבל חלק בחלוקת הרווחים של החברה, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה. כמו כן, במקרה של פירוק החברה זכאים בעלי המניות להשתתף בחלוקת הנכסים שיוותרו לאחר פירעון חובות החברה.

מניות הטבה: מניות חדשות שמחולקות לבעלי המניות הקיימים ללא כל תמורה מצידם. החלוקה מתבצעת

על פי אחוז האחזקה הנוכחי של כל אחד מבעלי המניות. חלוקה זו משנה את מספר המניות בידי כל אחד מסעלי המניות, אך לא את אחוז האחזקה בחברה שבבעלותו.על מנת לחשב את שער המניה החדש, מחלקים את שער המניה ביום הקובע (קום) בשיעור ההטבה.

מניות ארביטראז': מניות אשר רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א וכן בבורסה נוספת, כגון הבורסה בניו-יורק. מסחר כפול זה באותה מניה יוצר במקרה של פערי מחירים בשער המניה בין הבורסות השונות אפשרות לרווח מיידי (ארביטראז') על ידי קנית המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה השניה בשערים שונים.

מק"מ: מלווה קצר מועד המונפק על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה. איגרת חוב זו אינה נושאת ריבית ואינה צמודה. האיגרת מונפקת בנכיון, כלומר, שער הקניה נמוך מהערך לפירעון. ההפרש ביניהם מהווה את שיעור התשואה של המק"מ.

נאסד"ק: מערכת ממוחשבת למסחר בניירות ערך. במערכת מתבצע דיווח על מכירי קניה ומכירה וסגירת העיסקאות מתבצעת בטלפון. שוק זה הינו השני בגודלו בארה"ב ורוב המניות הישראליות נסחרות בו.

ניתוח טכני: תאוריה לחיזוי ופירוש של מחירי ניירות ערך. תאוריה זו מתבססת על ההנחות כי תופעות המתרחשות בשוק חוזרות על עצמן וכי על פי תנודות העבר ניתן לחזות את העתיד.כמו כן, על פי תאוריה זו, מחיר נייר הערך נקבע על פי כוחות השוק, כלומר, הביקוש וההיצע וכי התיאור הגרפי של נייר הערך מגלם בתוכו את כל הנתונים הכלכליים והפיננסיים.

נכס בסיס: מניה, מדד, או כל נכס פיננסי עליו נכתבת או מתייחסת אופציה.

סל מטבעות: סל המורכב משקלול ארבעת שערי המטבעות העיקריים המשמשים בסחר החוץ של ישראל. משקלו של כל מטבע נקבע בהתאם למשקלו בסחר החוץ בשנה הקלנדרית הקודמת ולשערי החליפין הצולבים. הסל מורכב ברובו מהדולר האמריקאי אשר מהווה כ-65.65%, והאירו האירופאי כ- 22.94%, הליש"ט הבריטית כ- 5.68%, והיין היפני כ- 5.73%.

פארי: ערכה המתואם של איגרת חוב- חישוב שוויה התיאורטי של האיגרת לפדיון. כלומר, בכל נקודת נקודת זמן אשר הוחלט לפדות את האג"ח נקבע ערכה על ידי חישוב ערכה הנקוב בתוספת הריבית והפרשי הצמדה שנצברו מיום התשלום האחרון או יום הנפקתה.

פיקדון מובנה: מכשיר פיננסי (סטרקצ'ר) המורכב מסל נכסים שונים אשר עשויים לכלול ריבית, מט"ח, מניות, איגרות חוב ומדדים שונים. תעודת הפיקדון מבטיחה בדרך כלל את שמירת הקרן, והסיכון הינו על התשואה שתושג. מנגד, עשוי המשקיע להנות לפי תנאים שנקבעו מראש מתשואה גבוהה יותר ממה שהיה מקובל בפיקדון רגיל.

פקודת לימיט: הוראה לקניה או מכירה של נייר ערך לפי שער מינימום או מקסימום.

פקודת שוק: הוראת קניה או מכירה של נייר ערך לפי שער השוק ברגע נתון ללא הגבלה.

קרן נאמנות: השקעה משותפת של קבוצת יחידים וחברות בניירות ערך. לקבוצה מאפיינים דומים, כלומר, בעלי יעדי השקעה וסיכון זהים. המשקיעים משכירים למעשה מנהל מקצועי שישקיע בעבורם, תמורת זאת נגבית מהם עמלת ניהול שנתית. קרן הנאמנות מורכבת מיחידות השתתפות וכל בעל יחידות משתתף ברווחים או בהפסדים על פי חלקו היחסי בקרן. מנהל הקרן משקיע בניירות ערך מסוגים שונים על פי הגדרה מראש הכתובה בתשקיף הקרן.

קופת גמל: אפיק חיסכון לטווח ארוך, המאושר על ידי משרד האוצר ומטרתו העיקרית הינה צבירת כספי העמיתים אשר תאפשר להם להנות מהכנסה חודשית או חד פעמית בעת הגיעם לגיל פרישה פיטורין וכדומה.

קרן השתלמות: סוג של קופת גמל המוכרת על ידי המדינה לצורכי מס. עמיתי הקרן, שכירים או עצמאים, מפקידים מדי חודש סכום כספי אשר ניתן למשיכה לאחר תקופה של 6 שנים. ההפקדות של השכירים מוגבלות לתקרה של 2.5% ושך המעסיקים לתקרה של 7.5%.

ריבית פריים: הריבית אותה גובה הבנק מלקוחות בעלי סיכון נמוך ביותר וחוסן פיננסי גבוה ביותר. זהו שיעור הריבית הנמוך ביותר שגובה הבנק מלקוחותיו.

שווי שוק: שוויה הכספי של החברה הנקבע על פי תנאי השוק. מחושב על ידי מכפלת מספר המניות במחיר הנוכחי של שער המניה.

שוק דובי: שוק המאופיין בתקופה ממושכת של ירידות שערים והיקפי מסחר נמוכים.

שוק שורי: שוק המאופיין בתקופה ממושכת של עליות שערים והיקפי מסחר גדולים.

שחר: איגרת חוב ממשלתית המונפקת לתקופה של עד 10 שנים. איגרת חוב זו אינה צמודה והריבית המשולמת אחת לשנה נקבעת מראש.

שער בסיס: שער הסגירה של נייר הערך מיום האתמול. על פי שער זה מחושב השינוי באחוזים של שער נייר הערך באותו יום.

תאריך פדיון: סוף תקופה של איגרת חוב. במועד זה משלם מנפיק האג"ח לרוכשים את הקרן.

תאריך פקיעת אופציות: תאריך הנקוב באופציה אשר אחריו לא ניתן לממש יותר את האופציה.

תעודת סל (ETF) נייר ערך הנסחר בבורסה, העוקב אחר מדד מסוים (מקומי או בינלאומי), ומבטיח (בקירוב) למחזיק בו בכל עת את שווי המדד או את המניות המרכיבות אותו.

תשואה: הרווח על ההשקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים.

תשואה לפדיון: התשואה השנתית המצטברת שתתקבל על איגרת חוב במקרה שהאיגרת תוחזק עד למועד פירעונה.

תשואה נומינלית: הרווח הכולל על ההשקעה ללא תיאום לאינפלציה. רווח זה נמדד בדרך כלל באחוזים.

תשואה ריאלית לפדיון: רווח המשקיע בניכוי ירידת ערך הכסף מתחילת ההשקעה. התשואה השנתית המצטברת שתתקבל על איגרת חוב במקרה והאיגרת תוחזק עד למועד פירעונה בניכוי שיעור האינפלציה לכל תקופת ההשקעה.

תשקיף: מסמך משפטי אשר מוציא הגוף האחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.